Milliyetçilik Duygusu: Türkiye ve İran Örneklerinin Karşılaştırmalı Analizi (1999-2004)

Hamza ATEŞ
A. Muhammet BANAZILI

Öz
Bu araştırmanın amacı vatandaşlar tarafından beslenen milliyetçilik duygusunu farklı ülkeler üzerinden ele almaktır. Bunun için tarihsel süreç içerisinde birbirleriyle etkileşim kurmuş olan Türkiye ve İran ülkeleri seçilmiştir. Bu kapsamda araştırmada “sosyal ve kültürel olarak birbirlerinden etkilenmiş olan Türkiye ve İran’da milliyetçilik duygusuna etki eden faktörler arasındaki benzerlikler ve farklılıklar nelerdir?” sorusuna yanıt aranmaya çalışılmıştır. Araştırma World Values Survey (Dünya Değerler Anketi)’nin 1999-2004 yılları arasında Türkiye ve İran’daki milliyetçilik duygusunu ölçmek için yapmış olduğu alan araştırması verilerinden yararlanılarak hazırlanmıştır. Aynı zamanda teorik kısma ilişkin ulusal ve uluslararası literatür araştırması yapılarak nitel araştırmalardan istifade edilmiş ve karma yönteme başvurularak araştırma sorusuna yanıt aranmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda araştırmada iki değişken seti kullanılmıştır. Milliyetçilik duygusu çalışmanın bağımlı değişkenini oluştururken; yaş, cinsiyet, sosyal sınıf ve eğitim düzeyi çalışmanın bağımsız değişkenlerini teşkil etmektedir. Elde edilen bulguların SPSS Statistics 22.0 programı vasıtasıyla araştırmacılar tarafından analiz edilmesi sonucunda Türkiye ve İran’da milliyetçilik duygusunda bağımsız değişkenlerin etkili olduğu saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Millet, Milliyetçilik, Milliyetçilik Duygusu, Türkiye, İran.

PDF

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu