Doğrudan Yabancı Yatırımlar, İhracat ve Ekonomik Büyüme Arası İlişkiler: BRICS-T Ülkeleri Üzerine Bootstrap Panel Nedensellik Analizi (1992-2018)

MÜRŞİT RECEPOĞLU

Muharrem Akın DOĞANAY

Mustafa Kemal DEĞER

Öz
II. Dünya Savaşı sonrasında yaşanan ticari küreselleşme ve bölgesel ekonomik anlaşmalar ile ülkeler arası ticaret ilişkilerinin artması, dış ticaretin özellikle de ihracatın ekonomik büyüme üzerindeki etkilerini ele alan çalışmalarda büyük bir artışa yol açmıştır. Aynı şekilde Çok Uluslu Şirketler (ÇUŞ) aracılığıyla üretimin küreselleşmesi ise Doğrudan Yabancı Yatırımları (DYY) iktisatçılar açısından popüler hale getirmiştir. Bu kapsamda literatürde DYY’ların kısa ve orta vadeli portföy yatırımlarına göre tasarruf ve döviz açığı bulunan gelişmekte olan ülkelerde ekonomik büyüme üzerinde daha anlamlı etkileri olacağı beklentisi vardır. Bu çalışmanın amacı, yükselen piyasa ekonomilerini özel bir grubunu oluşturan BRICS-T ülkelerinde doğrudan yabancı yatırımlar, ihracat ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi 1992-2018 dönemi için araştırmaktır. Çalışmada yatay kesit bağımlılığı, homojenite ve Kónya (2006) bootstrap panel Granger nedensellik testleri kullanılmıştır. Elde edilen bulgular çalışmada kullanılan modellerde yatay kesit bağımlılığı ve heterojenitenin söz konusu olduğunu göstermektedir. Öte yandan bootstrap panel nedensellik test sonuçlarına göre doğrudan yabancı yatırımlar, ihracat ve ekonomik büyüme arasındaki nedensel ilişkilerin ülkeden ülkeye farklılık gösterdiği tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Doğrudan Yabancı Yatırımlar, İhracat, Ekonomik Büyüme, Panel Nedensellik

PDF

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu