İktisat ve Sosyoloji İlişkisini “Piyasa” Üzerinden Değerlendirmek: Güncel Bir Okuma

EMRAH YILDIZ

Öz
İktisadın piyasanın sosyal yönünü görmezden gelmesi, onun sosyal bilimlerin diğer alanlarıyla iş birliği kurmasını engellemektedir. İktisat düşüncesinde sosyal yanına vurgu yapılmayıp, alıcı ve satıcıların bir araya geldiği ama toplumdan soyutlanmış olan piyasa tasavvuru, sosyolojik muhayyilede yerini eylemin ve haliyle toplumsallaşmanın başladığı somut bir alana bırakır. Sosyolojinin piyasaya yorumu, bir ekonomizm eleştirisinin ötesinde, ekonomi sosyolojisinin doğmasına neden olmuştur. En yalın anlamıyla iktisadi olgulara sosyolojik yaklaşım anlamına gelen ekonomi sosyolojisi, sosyoloji tarihi boyunca iki kez yükseliş trendi yakalamıştır. Ekonomi sosyolojinin yükseliş trendleri incelediğinde, her iki dönemde de sosyolojinin piyasaya ve iktisadi olgulara olan ilgisinin arttığı rahatlıkla görülebilir. Piyasa mefhumunun iktisat ve sosyoloji içindeki serüveni, bir yönüyle iki bilim arasındaki ilişkinin seyri hakkında da fikir vermektedir. Bu çalışmada ilk olarak klasik ve neoklasik iktisatçıların ellerinde yolculuğuna toplumsuz olarak başlayan piyasanın, hangi tartışmalar ışığında, önce klasik sosyologların, ardından ise çağdaş sosyoloji yorumlarının etkisiyle toplumsal sistemin bir parçası haline geldiği tartışmaya açılacaktır. Bu yönüyle çalışma, sosyolojisinin piyasayı toplumla buluşturma çabasından hareketle, iktisat ve sosyolojinin değişen bilimsel sınırlarını ve ekonomi sosyolojinin tarihsel yolculuğunu da aktaracaktır.
Anahtar Kelimeler: Piyasa, Neoklasik Ekonomi, Sosyoloji, Ekonomi Sosyolojisi

PDF

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu