Türkiye’de Subayların Emeklilik Sonrası Sivil Hayata Uyumu

Ömer YILDIZ 

Adem BAŞPINAR

Öz
Bu makalede; Türkiye’de subayların emekli olduktan sonra sivil hayata uyum durumları, mesleki yaşam koşullarını belirleyen olgular üzerinden ele alınmıştır. Çalışma Bourdieu’nun habitus kavramsallaştırmasına dayalı olarak oluşturulan askerî alan, askerî kültür ve askerî habitus üzerine inşa edilmiştir. Araştırmanın verileri Türkçeye uyarlanan “Zenginleştirilmiş Yaşam Ölçeği” ile elde edilmiştir. 39 madde ve beş boyuttan oluşan Ölçek, emekli 277 subaya uygulanmıştır. Ölçeğin Cronbach Alpha katsayısı 0,97 olarak bulunmuştur. Zenginleştirilmiş Yaşam Ölçeği puanlarının emekli subayların muvazzaf sınıfına göre (p > 0,05), mensubu oldukları kuvvet komutanlığına göre (p > 0,05) ve emeklilikteki rütbelerine göre anlamlı farklılık göstermediği (p > 0,05); amaç duygusu (X2(2) = 8,03, p < 0,05), katılımlı vatandaşlık (X2(2) = 8,46, p < 0,05) alt boyut puanları ve Zenginleştirilmiş Yaşam Ölçeği puanlarının (X2(2) = 6,45, p < 0,05) öğrenim/mezuniyet devresine göre anlamlı farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Bu kapsamda çalışma bulguları alanyazında emekli subaylara yönelik diğer çalışma sonuçları ile uyumlu çıkmıştır.
Anahtar Kelimeler: Askerî habitus, Zenginleştirilmiş Yaşam Ölçeği, Sivil hayata uyum, Emekli subay

PDF

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu